Pam mai Sir Benfro yw’r lle gorau, o bosibl, i fynd â’ch ci ar wyliau!

Ydych chi’n teimlo eich bod yn poeni am fisoedd ymlaen llaw am fynd ar wyliau, oherwydd eich bod yn casáu’r syniad o adael eich cyfaill blewog mewn llety gwarchod cŵn? Efallai byddwch yn penderfynu mynd i ffwrdd am ddim ond wythnos, yn hytrach na chymryd gwyliau hirach o ddwy neu dair wythnos, i leihau’r amser heb eich cŵn. Efallai’ch bod hyd yn oed wedi rhoi’r gorau i fynd ar wyliau’n gyfan gwbl achos fod eich annwyl ffrind yn casáu mynd i le gwarchod cŵn. Os yw hyn i gyd yn swnio’n gyfarwydd, mae’n bryd edrych ar Sir Benfro ar gyfer eich gwyliau nesaf – o bosibl y lle gorau yn y DU am wyliau gyda’ch ci, sy’n golygu y gall Pero ddod ar wyliau gyda gweddill y teulu, i fwynhau’r cwbl sydd gan y rhan ryfeddol hon o Gymru i’w gynnig.

Os edrychwn ar yr elfennau allweddol sydd eu hangen ar gyfer gwyliau gwirioneddol dda, mae’n torri lawr i rywle i aros, beth i’w weld a’i gwneud tra byddwch yno, a ble i fwyta. Gyda ffrind pedair coes yn y cwmni, mae’n rhwydd tybio y gallai unrhyw un o’r rhain fod yn hunllef, ond yn Sir Benfro, mae hynny’n bell o’r gwir. Beth am gymryd golwg agosach…

Llety gwyliau sy’n croesawu cŵn yn Sir Benfro

Pa un ai ydych yn chwilio am fwthyn clyd mewn pentref bychan tlws ar yr arfordir, neu wersyll gyda chyfleusterau i’r teulu cyfan, mae digon o ddewisiadau sy’n croesawu cŵn ledled Sir Benfro. Mae bwthyn hunan-arlwyol yn un o’r dewisiadau rhwydda os ydych yn mynd â’ch ci ar wyliau, ond mae digon o westai a llety gwely a brecwast yn Sir Benfro sy’n croesawu cŵn hefyd, ac wrth gwrs, mae cŵn wrth eu boddau’n mynd i wersylla! Mae bob amser yn syniad da cysylltu â’r darparwr llety cyn archebu, gan fod cyfyngiadau o bryd i’w gilydd ar nifer y cŵn a ganiateir, ond ar y cyfan, mae darparwyr llety gwyliau Sir Benfro wedi profi eu bod yn hyblyg a chyfeillgar iawn pan ddaw cŵn ar wyliau.

Atyniadau a diwrnodau allan i’r ci a chi yn Sir Benfro

Ond nid cael lle arbennig i aros yn unig sy’n gwneud gwyliau gwych. Mae’r gwyliau gorau yn eich gadael gydag atgofion gwych i fynd yn ôl adref, ac os yw Pero yn mynd ar wyliau gyda chi, mae angen iddo rannu yn hwyl y gwyliau. Mae gennym newyddion da – mae Sir Benfro’n croesawu cŵn â breichiau agored, felly gall y teulu cyfan, gan gynnwys eich ffrind pawennog, fwynhau dyddiau da gyda’ch gilydd.

Wrth gwrs, mae Sir Benfro’n enwog am ei thraethau godidog. Mae dros 50 ohonynt i gyd, yn amrywio o draethau bychain cudd i wastadeddau eang o dywod euraid. Er bod rhai traethau’n gwahardd cŵn yn rhannol yn ystod misoedd yr haf, dim ond dau draeth yn Sir Benfro gyfan sydd â gwaharddiadau llwyr ar gŵn rhwng mis Mai a mis Medi – Traeth y Gogledd, Dinbych-y-pysgod a Whitesands yn Nhyddewi. Fodd bynnag, gall cŵn fwynhau ymweld â Dinbych-y-pysgod a Thyddewi, gan fod traethau eraill yn y ddau le sy’n dal i fod ar agor i gŵn. Yn Ninbych-y-pysgod, mae Traeth y De’n draeth hir tywodlyd i’ch cyfeillion cyfarthog ei fwynhau, ac yn Nhyddewi, mae traethau bach Bae Caerfai a Bae Caer Bwdy ill dau yn agored i gŵn, fel y mae Traeth Porthselau, sydd nepell i lawr yr arfordir o Whitesands.

Mae rhai o’r traethau gorau yn Sir Benfro yn agored i gŵn gydol y flwyddyn. Gwyliwch eich ci’n rhedeg yn rhydd ar dywod euraid Bae Barafundle, neu’n cael modd i fyw yn y dŵr yn Freshwater West, a byddwch yn gwybod eich bod wedi gwneud y penderfyniad cywir i ddod ag ef neu hi ar wyliau gyda chi! Ac os ydych chi’n hoffi cerdded, fe allech chi a’ch cyfaill pennaf fynd i’r afael â Llwybr Arfordir Sir Benfro – unai mewn camau neu yn ei gyfanrwydd!

Mae dyddiau ar y traeth yn hwyl, ond mae pawb yn hoffi gweld atyniadau’r ardal tra’u bod ar eu gwyliau. Gydag amrywiaeth eang o atyniadau ymwelwyr yn croesawu cŵn, mae’n rhwydd cynllunio dyddiau allan gwych ar gyfer eich gwyliau. Os mai hanes yw’ch diddordeb, gallwch ddewis Castell Penfro, Castell Maenorbŷr, Castell Caeriw a’r Felin Heli, neu Bentref Oes yr Haearn, Castell Henllys – mae croeso cynnes i gŵn ym mhob un o’r llefydd anhygoel hyn, a byddwch chi a’ch ci wrth eich boddau’n gallu archwilio gyda’ch gilydd. Er nad yw rhai o’r caffis mewn atyniadau ymwelwyr yn caniatáu cŵn y tu mewn mae fel arfer terasau y tu allan ble gall cŵn fynd gyda’u perchnogion, ac wrth gwrs, bydd picnic ar dir castell neu blasty bob amser yn mynd lawr yn dda.

Byddai taith i Solfach, rhwng Niwgwl a Thyddewi, yn ddiwrnod allan gwych arall. Ewch i weld Melin Wlân Solfach, ble caniateir cŵn yn y felin ac ar y tir o gwmpas adeiladau’r felin. Hwn yw’r felin wlân hynaf yng Nghymru sy’n dal i weithio heddiw, ac mae’n arbenigo mewn rygiau a charpedi ysblennydd, ynghyd â blancedi ac ategolion hardd, sydd i gyd ar gael i’w prynu yn siop y felin. Ar ôl i chi ymweld â’r felin a chael eich mesmereiddio gan y gwyddiau wehyddu yn eu holl ogoniant swnllyd, beth am grwydro’r Afon Solfach, sy’n rhedeg heibio’r felin… perffaith i adael i’ch cyfaill cyfarthog ollwng stêm cyn mynd am ginio yn un o fariau neu fwytai Solfach sy’n rhoi croeso i gŵn. Dewiswch o’r Ship Inn, y Cambrian Inn, Yr Hen Fferyllfa (The Old Pharmacy) neu un o’r bwytai penigamp eraill sydd wedi ymddangos yn y pentref hyfryd hwn.

Os oes amser yn weddill ar ôl hynny, beth am yrru ychydig filltiroedd i lawr yr arfordir i draeth hir, hir Niwgwl? Mae cyfyngiad ar gŵn yn ystod yr haf ar y rhan sydd agosaf at y maes parcio, ac i wersyll Niwgwl, ond mae’n daith gerdded fer ar hyd pen y traeth i’r rhan eang sy’n caniatáu cŵn drwy gydol y flwyddyn. Mae hon yn draeth poblogaidd i gŵn, felly mae eich ci’n siŵr o ddod o hyd i ffrindiau blewog i redeg, neu hyd yn oed i nofio gyda nhw!

Allwn ni ddim sôn am wyliau yn Sir Benfro heb sôn am un o atyniadau mwyaf unigryw’r ardal, sy’n croesawu cŵn – Fferm Bryfed Dr. Beynon (Dr. Beynon’s Bug Farm). Mae’r enw’n dweud y cyfan, nid fferm gyffredin mo hon. Pryfed o bob lliw a llun yw’r atyniad yma, mewn arddangosfeydd awyr agored a dan do, ac mae ymweliad yma yn addysgiadol ac yn hwyl i’r teulu cyfan. Mae hyd yn oed bwyty gwych, Grub Kitchen, ac efallai gallwch ddyfalu beth sydd ar y fwydlen! Gyda meinciau picnic y tu allan i’r bwyty, ni fydd raid i’ch ffrind pawennog golli allan ar y profiad od yma!

Tafarndai a thai bwyta sy’n croesawu cŵn yn Sir Benfro

Ar ddiwedd diwrnod hwyliog yn archwilio’r traethau hyfryd, y cestyll godidog neu’r cefn gwlad gogoneddus, beth allai fod yn well na mynd i dafarn glyd a mwynhau diod a phryd o fwyd gyda’r teulu cyfan? Bydd y rhan fwyaf o dafarndai Sir Benfro’n caniatáu cŵn, er efallai na fydd rhai’n caniatáu i gŵn fynd i fwytai pwrpasol, felly holwch bob lleoliad ymlaen llaw. Rydym eisoes wedi sôn am rai dewisiadau gwych sy’n croesawu cŵn yn Solfach, ond mae digon o opsiynau eraill ar draws y sir. Rhowch gynnig ar The Cottage Inn yn Llangwm, ger Hwlffordd, neu The Brook Inn, yn Llanismel. Am brofiad gastropub sy’n tynnu dŵr o’r dannedd, ewch i’r Brewery Inn yn Cosheston, ger Doc Penfro, neu The Swan Inn, yn Little Haven. Mae’r ddau’n gweini bwyd penigamp, mewn awyrgylch gwych, a byddant yn croesawu’ch ffrind pedair coes gymaint ag y byddent yn eich croesawu chi.

Felly, gyda’r gwanwyn ar y gorwel, dyma’r amser perffaith i feddwl am eich gwyliau nesaf, neu benwythnos i ffwrdd. Anghofiwch y syniad o anfon Mr Pawennog i’r llety gwarchod cŵn, a chymerwch olwg ar Sir Benfro – y lle delfrydol ar gyfer gwyliau i’r ci a chi.

Am Dwristiaid Cymru Ar-lein

Mae Twristiaid Cymru Ar-lein (Wales Tourists Online) yn beiriant chwilio am lety gwyliau arbenigol, i Gymru’n unig. Gyda phopeth o fythynnod hunanarlwyo a llety gwely a brecwast i safleoedd gwersylla a podiau glampio, dyma’r man cyntaf i chwilio i unrhyw un sy’n cynllunio gwyliau yng Nghymru.

https://www.walestouristsonline.co.uk

This article forms part of a series written to promote Pembrokeshire as a dog friendly destination to visitors.
The project has received funding via the Tourism Product Innovation Fund (TPIF) supported through the Welsh Government Rural Communities – Rural Development Programme 2014-2020, which is funded by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) and the Welsh Government, the Fund aims to encourage new innovative product ideas working in partnership which will have a greater impact and attract more visitors.

Covid-19

PLAN AHEAD – BE PREPARED

Travel restrictions in Wales have been lifted.

Mon 6th July. Visitor attractions reopened to day visitors.

Sat 11th July. Some types of self-contained holiday accommodation will reopen.

Mon 13th July. Some indoor attractions will reopen. Pubs, restaurants and cafes with outside seating will also reopen.

Sat 25th July. Tourist accommodation with shared facilities, such as camping sites reopen.

Mon 27th July. Indoor cinemas, museums and galleries will reopen.

Some Coronavirus restrictions will remain in place so please understand that things may be slightly different. This is necessary to prevent the spread of Coronavirus, to protect our communities, the public and our health services